Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek inwestora lub projektanta o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • Projekt sytuowania sieci uzbrojenia terenu w pliku pdf i dxf sporządzony na mapie do celów projektowych zawierający wpis o zgodności mapy z oryginałem,
 • Kopia mapy do celów projektowych opatrzona klauzulą urzędową lub oświadczeniem uprawnionego geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
 • Kopie warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 • Plik tekstowy ze współrzędnymi geodezyjnymi punktów załamań przewodu.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 • Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30
 • Przesłanie poczta tradycyjną
 • Przesłanie pocztą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
 • Za pośrednictwem e-usługi projektant (inwestor) przez stronę www.goleniowski.webewid.pl

Opłaty:

 • Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 • Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.).
 • Opłatę za udostępnienie materiałów należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:
  bezgotówkowo na rachunek Starostwa Powiatowego w Goleniowie
  Bank Spółdzielczy w Goleniowie nr 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

   
 • w aplikacji internetowej WebEWID  płatność online PayByNet firmy KIR S.A.

Usługa PayByNet pozwala na przeprowadzanie szybkich płatności z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Goleniowie bezpośrednio z kont w wybranych bankach, bez konieczności przesyłania dodatkowych potwierdzeń dokonania opłaty.
Z tytułu świadczenia usługi PayByNet firma KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie PayByNet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.
Usługa PayByNet umożliwia jednoczesne opłacenie wielu dokumentów obliczenia opłaty w ramach jednej transakcji (jednej prowizji). Opłatę uiszcza się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczenie terminu narady koordynacyjnej: w ciągu 14 dni od dnia złożenia KOMPLETNEGO wniosku (warunkiem jest zaksięgowanie opłaty) – informacja przesłana zostanie na wskazany we wniosku adres mailowy.
Długość trwania narady: od 5 do 10 dni roboczych.
Odbiór uzgodnionych dokumentacji:
- osobiście
- wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej
- samodzielne pobranie z Portalu Projektanta

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Goleniowie - pok. nr 21 parter, tel. nr 91 471 02 73, pok.22 parter, tel. nr 91 471 02 74.

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 40f. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.) w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.)

Druki do pobrania :

•    Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - pobierz
•    Wniosek o założenie konta w serwisie web-ewid Portal projektanta - pobierz

Wytworzył:
Mariola Roszyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2021-07-29 10:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2022-05-04 12:55:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki