Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Starostwo Powiatowe w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych czy obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów Prawa wodnego;
 • na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu do dokumentów,
 • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Stępień-Buryszek.
 • E-mail: a.buryszek@powiat-goleniowski.pl
 • Telefon: 91-47-10-220

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800-676-676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmach Starostwa jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do Starostwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Budynek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego tj. dworca PKP, PKS, BUS umożliwiającego dojazd z terenu powiatu. W pobliżu budynku znajdują się parkingi, a bezpośrednio przed budynkiem Starostwa umiejscowione są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Dworcowej, wzdłuż budynku znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Są one usytuowane równolegle do ul. Dworcowej.
Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Przed schodami do wejścia głównego od ul. Dworcowej po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową i świetlną do Biura Obsługi Interesantów umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika urzędu przy wejściu do budynku.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Interesantów. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Można także uzyskać druki, pomoc w ich wypełnieniu i złożyć je w biurze.

W przypadku pozostałych pięter brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy.  Chcąc załatwić sprawę w Wydziałach: Architektury i Budownictwa, Oświaty,  Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska oraz Dróg Powiatowych i Inwestycji pracownicy wydziałów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego w pok. nr 1 na parterze budynku.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 160 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku – w lewo od wejścia głównego, na końcu korytarza. 

Na każdym piętrze budynku znajdują się informacje nt. lokalizacji poszczególnych komórek i wydziałów, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Starostwo zapewnia katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów;
 • wysłać maila na adres e-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl;
 • wysłać faks na numer faksu:   91-471-02-00
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  91-471-02-65;
 • skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z  usług tłumacza języka migowego.

Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Starostwa, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

 • pisemnie na adres:  Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów;
 • na adres e-mail:       sekretariat@powiat-goleniowski.pl;
 • faksem na numer:    91-471-02-00

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

Osoba taka może również skorzystać z pomocy pracownika urzędu lub osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji,gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

 

Załącznik:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - pobierz 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2022-01-31 13:43:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2022-09-02 09:52:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki