Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
  2. inwentaryzację lokalu, sporządzoną przez uprawnioną osobę i uzgodnioną z właścicielem budynku, z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne
  3. inne dokumenty np. decyzję zezwalająca na użytkowanie obiektu,
  4. wyrys z mapy ewidencyjnej, ukazujący położenie obiektu w terenie,
  5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa,
  6. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł - dotyczy lokali użytkowych i mieszkalnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej wydawanie zaświadczeń dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy a dowód wpłaty dołącza się do wniosku - Urząd Gminy i Miasta Goleniów, Nr konta: 90102047950000980203509304

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie (ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów).

Termin załatwienia sprawy:

W terminie siedmiu dni.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia o samodzielnym lokalu stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia w sprawie.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1, 72-100 Goleniów, reprezentowane przez Starostę Goleniowskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 91 471 02 05; fax – 91 471 02 00, e-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat-goleniowski.pl lub tel./fax 91 407 25 68

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którym jest rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o pozwolenie na rozbiórkę albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wydanie rozstrzygnięcia  w takich sprawach, oraz rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych; a także w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Wytworzył:
Tatiana Korecka
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-05 15:23:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-12-19 11:48:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki