Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen nieruchomości

Wymagane dokumenty :

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów :

 • Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30
   
 • Pokój 23 Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.7.30-15.30, środa 7.30-11.00
   
 • Przesłanie pocztą tradycyjną
   
 • Przesłanie pocztą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
   
 • Za pośrednictwem  e-usługi przez stronę  www.goleniowski.webewid.pl

 

Opłaty :

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.)

Opłatę za udostępnienie materiałów należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

 • bezgotówkowo na rachunek Starostwa Powiatowego w Goleniowie

Bank Spółdzielczy w Goleniowie nr 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

 • bezgotówkowo za pomocą terminala w pokoju nr 23
 • w aplikacji internetowej WebEWID  płatność online PayByNet firmy KIR S.A.

Opłatę skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł na rachunek 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304

Usługa PayByNet pozwala na przeprowadzanie szybkich płatności z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Goleniowie bezpośrednio z kont w wybranych bankach, bez konieczności przesyłania dodatkowych potwierdzeń dokonania opłaty.

Z tytułu świadczenia usługi PayByNet firma KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie PayByNet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

Usługa PayByNet umożliwia jednoczesne opłacenie wielu dokumentów obliczenia opłaty w ramach jednej transakcji (jednej prowizji).

Opłatę uiszcza się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Goleniowie - pok. nr 23 parter, tel. nr 91 471 02 75

 

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 40f. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm)
w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U.  z 2020 r. poz.1322).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz.1390).

 

Druki do pobrania :

 • Wniosek o założenie konta w serwisie web-ewid Portal Interesanta, Portal Rzeczoznawcy, Portal Komornika - pobierz
Wytworzył:
Mariola Roszyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2021-07-29 09:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-12-19 12:53:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki