Zgłaszanie prac geodezyjnych

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wymagane dokumenty :

 • Zgłoszenie prac geodezyjnych w wersji papierowej zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).
   
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych za pomocą usług internetowych dostępnych w Portalu Geodety aplikacji WebEwid  https://goleniowski.webewid.pl/e-uslugi/portal-geodety

Dostęp do usług uzyskuje się po złożeniu wniosku o założenie konta w Portalu Geodety.
Portal Geodety pozwala :

 • zarejestrować pracę
 • przeglądnąć zawartość pzgik w zakresie pracy
 • dokonać opłaty za pomocą usługi PayByNet
 • pobrać materiały
 • złożyć operat w postaci elektronicznej
 • komunikować się z WGK.

Dokumenty generowane przez system nie wymagają podpisu organu.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów :

 • Zgłoszenie w Portalu Geodety za pomocą konta aplikacji
 • Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30
 • Przesłanie poczta tradycyjną
 • Przesłanie pocztą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Opłaty :

 • Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.
 • Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t. j.).
 • Opłatę za udostępnienie materiałów należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty :

bezgotówkowo na rachunek Starostwa Powiatowego w Goleniowie

Bank Spółdzielczy w Goleniowie nr 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

 • w aplikacji internetowej WebEWID  płatność online PayByNet firmy KIR S.A.

Usługa PayByNet pozwala na przeprowadzanie szybkich płatności z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Goleniowie bezpośrednio z kont w wybranych bankach, bez konieczności przesyłania dodatkowych potwierdzeń dokonania opłaty.

Z tytułu świadczenia usługi PayByNet firma KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo na ekranie wyboru banku w systemie PayByNet. Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

Usługa PayByNet umożliwia jednoczesne opłacenie wielu dokumentów obliczenia opłaty w ramach jednej transakcji (jednej prowizji).

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Po otrzymaniu zgłoszenia prac Organ udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Wykonawcy mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż wyżej określony  termin udostępnienia tych materiałów.

Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.

Organ po otrzymaniu zgłoszenia prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem.

Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Goleniowie
- pok. nr 21 parter, tel. nr 91 471 02 72.
 

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 40f. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t. j.)

w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t. j.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.  z 2021 r. poz. 820).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1322).

 

Druki do pobrania :


 

Wytworzył:
Mariola Roszyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2021-07-29 09:31:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2021-07-29 09:49:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki