Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 

 OBSŁUGA INTERESANTÓW

ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH

JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M

 

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym!

 

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

(pokój 105, I piętro, 91 471 02 23)


 

Informacje o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

  
Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie „Ustawa z 12 kwietnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.”

W związku z powyższym obowiązkowi rejestracji podlegają:

Jachty morskie i śródlądowe:

 • jachty oraz inne jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW (20,4 KM),
 • jednostki pływające używane do połowów rybackich,
 • jednostki pływające przeznaczone do uprawiania żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiadają innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

 • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe;
 • jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
   

PROCEDURY

 1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację. Dokumenty do wniosku złóż w oryginale.
 3. Udaj się do Referatu Promocji i Współpracy (pokój 105), złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
 1. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
 1. Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
 2. Złóż wniosek przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.
 1. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację jednostki pływającej otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym możesz posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
   
 2. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
 3. W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   
 4. Załączniki poświadczające następujące informacje:
 1. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
 2. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
 3. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
 4. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
 5. Model i marka jednostki pływającej,
 6. Wymiary i parametry jednostki pływającej,
 7. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
 8. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
 9. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
 10. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
 11. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot

 

 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 3. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.


Opłaty

 1. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi:
 • 80 zł - za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,
 1. Opłatę można wnieść:
 • na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Goleniowie,
  ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, nr rachunku 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

   
 • w kasie Banku Spółdzielczego w Goleniowie
  - ul. Konstytucji 3. Maja 56

       W tytule wpłaty wpisz: Opłata za rejestrację jachtu – REJA24

 

 1. Ponadto, w przypadku pełnomocnictwa:
 1. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia)
 2. Opłatę można wnieść:
 •  na rachunek bankowy Gminy Goleniów, 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1,
   NRB: 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304

Miejsce złożenia i odbioru

Referat Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Goleniowie, pokój 105

 • Tel. 91 471 0223
 • e-mail: promocja@powiat-goleniowski.pl

Termin odpowiedzi

 1. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. Wydanie zaświadczenia po złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, nie będzie możliwości korespondencyjnej rejestracji jednostek. Rejestracja będzie dostępna jedynie online bądź osobiście w biurze właściwego związku sportowego lub starostwie powiatowym.


Wcześniejsze wpisy i dokumenty utracą ważność

W zależności od daty poprzedniej rejestracji, różne wpisy i dokumenty rejestracyjne zachowają ważność, jednak tylko przez pewien czas:

 • wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.;
 • wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.;
 • wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

Po upływie tych terminów jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie.

Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.


Uwagi

 1. Rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).
 2. Jednostki pływające już zarejestrowane podlegają obowiązkowi ponownej rejestracji w Systemie REJA24 jeżeli spełniają parametry określone przepisami Ustawy. Właściciele mają na to odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy (art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy).
 3. Wszystkie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji mogą zostać zarejestrowane na wniosek właściciela.

          Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

Uprzejmie informujemy, że nowe procedury dotyczące rejestracji jachtów nie przewidują możliwości składania dokumentów korespondencyjne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieprzesyłanie dokumentów na adres Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Dokumenty nadesłane do tut. Urzędu, będą musiały zostać odesłane do nadawcy celem złożenia ich zgodnie z procedurą określoną ww. przepisami.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157).
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. poz. 1908).

PLIKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o rejestrację jednostki (otwiera nowe okno)
 2. dane jednostki pływającej  (otwiera nowe okno)
 3. formularz dla wnioskującego (otwiera nowe okno)
 4. formularz dla właściciela (otwiera nowe okno)
 5. formularz dla armatora (otwiera nowe okno)
 6. oświadczenie - pouczenie (otwiera nowe okno)
 7. oświadczenie dodatkowe (otwiera nowe okno)
 8. pełnomocnictwo (otwiera nowe okno)
Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2020-08-06 13:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-02-01 08:55:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki