☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK ALBO SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO PAŃSTWA WYDAJE STAROSTA WŁAŚCIWY DLA MIEJSCA, W KTÓRYM ZWŁOKI ALBO SZCZĄTKI LUDZKIE MAJĄ BYĆ POCHOWANE, W POROZUMIENIU Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz.1742).

 

Wymagane dokumenty:

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ww. ustawy powinien on dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwienia w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw, związanych ze sprowadzeniem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.

 

Opłaty:

                Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 

                Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Forma załatwienia sprawy:

 

                Decyzja administracyjna

 

Tryb odwoławczy:

                Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje:

  • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
  • Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.
  • Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 ww. rozporządzenia.
  • Przewóz spopielonych zwłok ludzkich może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający poszanowanie dla tych zwłok.
Wytworzył:
Ewa Chilkiewicz
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2020-07-22 12:15:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6823084