WOSIR - rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ssaków

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom.

Wniosek o skreślenie/ zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom.

 

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejWymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;

    adres i miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;

    liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;

    nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim jeżeli polska nazwa istnieje;

    datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;

    datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

    płeć zwierzęcia jeżeli jest możliwa do ustalenia;

    opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;

    cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;

    numer i datę wydania:

        zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo

        zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

        dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo

        innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.  

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię odpowiedniego dokumentu spośród wymienionych w punkcie 10.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) opłata wynosi:

- dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska, w pokoju nr 301-302, tel. 91 471 02 36,91 471 02 37

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia zwierzęcia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia , wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Opłatę za dokonanie wpisu należy uiścić na konto Gminy Goleniów, nr konta: 35 124038391111000044134765, z dopiskiem „za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt”.

Dowód opłaty należy załączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 301-302, tel. 91 471 02 36,91 471 02 37

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Goleniowskiego.

Podstawa prawna:
Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:34:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:58:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki