WOSIR - Hodowla charty

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

 


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  2. Załączniki:

    • Wyciąg z Polskiej Księgi Rodowodowej Psów Rasowych (w przypadku nie posiadania wyciągu konieczna jest metryczka, w której zawarte muszą być: wiek, płeć, nazwa, umaszczenie, tatuaż – w przypadku jego barku zdjęcie)

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie potwierdzające wpis reproduktora do księgi albo rejestru lub świadectwo pochodzenia reproduktora,
- aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii,
- opinia właściwej izby rolniczej lub właściwego związku hodowców.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) w znakach opłaty skarbowej

- na wniosek – 5,00 zł
- na każdy załącznik – 0,50 zł

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. w pokoju Nr 121 natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pokoju Nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój Nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 23 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późniejszymi zmianami)

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:33:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:56:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki