Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego

Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek przeznaczonych do zalesienia,
2. Do wniosku należy dołączyć:
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opinię gminy,

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)
- opłata skarbowa od podania (wniosku) – 5 zł,
- opłata od załącznika do podania – 0,50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 121, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 5 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. nr 145 poz.1623 z 2001 r.).

 

Wytworzył:
Andrzej Mucek
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:10:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:53:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki