Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji.

 2. Statut klubu sporządzony w dwóch egzemplarzach.

 3. Lista założycieli (co najmniej 7 dorosłych osób) zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

 4. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

 5. Listę obecności na zebraniu założycielskim.

 6. Protokół z zebrania założycielskiego, podpisany przez Przewodniczącego Zebrania i protokolanta wraz z:

 • uchwałą w sprawie założenia klubu,

 • uchwałą w sprawie uchwalenia statutu,

 • uchwałą w sprawie wyboru komitetu założycielskiego i upoważnienia Komitetu do dokonania czynności zmierzających do dokonania wpisu utworzonego stowarzyszenia do prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego ewidencji,

 • uchwałą w sprawie wyboru zarządu,

 • uchwałą w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).

 1. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Opłaty

- wpis i odmowa wpisu do ewidencji 10 zł – opłata za wydanie decyzji

- wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasach Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, Pl. Lotników 1 lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Goleniów: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna nr 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304 z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji"/„opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub zaświadczenia powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub Sekretariacie (pok. 121) Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego (ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie, pok. 201, tel. 91 471 02 18.

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

 

Uwagi

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji.

Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych dotyczących m.in. nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego; imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej; informacji o statucie: daty jego uchwalenia, daty zmiany statutu; danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; celu działania; terenu działania, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.
  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

 

 

Pliki do pobrania

1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych (word)

2. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych (pdf)

3. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (word)

4. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (pdf)

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych (word)

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych (pdf)

7. Wniosek o wykreślenie z ewidencji (word)

8. Wniosek o wykreślenie z ewidencji (pdf)

 

 

Wytworzył:
Sylwia Dzidziul
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-06-02 08:00:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki