Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji.

 2. Statut klubu sporządzony w dwóch egzemplarzach.

 3. Lista założycieli (co najmniej 7 dorosłych osób) zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

 4. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

 5. Lista obecności na zebraniu założycielskim.

 6. Protokół z zebrania założycielskiego, podpisany przez Przewodniczącego Zebrania i protokolanta wraz z:

 • uchwałą w sprawie założenia klubu,

 • uchwałą w sprawie uchwalenia statutu,

 • uchwałą w sprawie wyboru komitetu założycielskiego i upoważnienia komitetu do dokonania czynności zmierzających do dokonania wpisu utworzonego stowarzyszenia do prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego ewidencji,

 • uchwałą w sprawie wyboru zarządu,

 • uchwałą w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).

 

Opłaty

- wpis i odmowa wpisu do ewidencji 10 zł – opłata za wydanie decyzji

- wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasach Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, Pl. Lotników 1 lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Goleniów: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna nr 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304 z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji"/„opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub zaświadczenia powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub Sekretariacie (pok. 121) Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego (ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie, pok. 201, tel. 91 4710218.  

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

 

Uwagi

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji.

Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych dotyczących m.in. nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego; imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej; informacji o statucie: daty jego uchwalenia, daty zmiany statutu; danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; celu działania; terenu działania, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.
  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

 

 

Druki do pobrania

1. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych (word)

2. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych (pdf)

3. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (word)

4. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (pdf)

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych (word)

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji klubów sportowych (pdf)

7. Wniosek o wykreślenie z ewidencji (word)

8. Wniosek o wykreślenie z ewidencji (pdf)

 

 

Wytworzył:
Sylwia Dzidziul
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:57:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-06-02 08:00:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki