Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne.

Podstawa prawna:

 

-  art. 112 – 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.741 z póź. zm.)

Wywłaszczenie nieruchomości następuje w drodze decyzji Starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Decyzja o wywłaszczeniu określa wysokośc odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na wniosek jego zarządu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

a)   dokumenty z przebiegu rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości

b)  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona

c)  mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział.

d)  odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.

e)  w razie braku księgi wieczystej zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej

f)   wypis z ewidencji gruntów

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art.2 ust.1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz.1635)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:44:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:45:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki