Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu

Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu, na której znajdują się budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności rolnika lub jego następcy prawnego

 

Podstawa prawna:

- art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989r Nr 10,poz.53.z póź. zm.)

Przeniesienie własności następuje na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji Starosty.

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego pokój nr 121 w godzinach urzędowania Starostwa.

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł na podst. pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz.1635)

Prowadzenie spraw należy do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:44:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki