Nieodpłatne przyznanie własności działki będącej w dożywotnim użytkowaniu rolnika oraz działki obejmującej budynki osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

 

Podstawa prawna:

 

- art.118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r. Nr 7.poz.25 z póź. zm.)

Przyznanie własności następuje na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji Starosty.

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego pokój nr 121 w godzinach urzędowania Starostwa

 

Do wniosku należy dołączyć:

a)   w wypadku ubiegania się o przyznanie własności działki dożywotniego użytkowania przez zstępnego osoby uprawnionej (np. dzieci, wnuki), oświadczenie złożone zgodnie z art.75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o użytkowaniu działki będącej w dożywotnim użytkowaniu lub poświadczenie użytkowania przez gminę lub sołtysa

b) w wypadku ubiegania się o przyznanie własności działki obejmującej budynki, w których jest zapewnione prawo korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich przez zstępnego osoby uprawnionej (np. dzieci, wnuki) dokumenty potwierdzające zameldowanie w ww. budynkach

 

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł na podst. pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz.1635)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:43:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki