Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2

 

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
- datę, miejsce i cel zgłoszenia,
- dane dotyczące inwestora,
- dane dotyczące pełnomocnika inwestora,
- zamierzenie budowlane,
- załączniki do zgłoszenia,

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty:

I.do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
    a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
    b) elektronicznej

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;


II.do zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
    a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
    b) elektronicznej

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

   a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

   b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

III.do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
    a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
    b) elektronicznej

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

  c) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

  d) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;


5) w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
- oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

6) oświadczenie inwestora, że:
   a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
   b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna
- w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane.

Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek (dotyczy punktu 5 i 6), o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, przepisów ust. 4b zdanie drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6-7 nie stosuje się.

 

Opłaty:
- nie podlega opłacie skarbowej.  

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Starostwa (parter).

Termin złożenia wniosku:
21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.
Do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Goleniowie - pok. nr 210, 211, 212, 213 II piętro - tel. nr (091) 471 02 48, 471 02 26, 471 02 27, 471 02 28.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (w przypadku budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego pkt I i II).

W przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ("budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2") wyłączono możliwość zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia.Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

 

Wytworzył:
Małgorzata Włodarczyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-05 15:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-12-19 12:24:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki