Przyjęcie zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Wymagane dokumenty

I. ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY / WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ PROJEKTU (druk PB-2)

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (druk PB-2)
 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5)
 3. Krótki opis oraz szkice obrazujące zgłaszaną inwestycję
 4. Załączniki fakultatywne (w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego)

II. ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY/WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PROJEKTEM (druk PB-2a)

       1. Wniosek zgłoszenie zamiaru budowy z projektem:

 • budynki jednorodzinne (druk PB-2a)
 • instalacje gazowe, sieci, stacje transformatorowe (druk PB-2)

   2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5

   3. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub

        4. Załączniki fakultatywne :

 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

III. ZGŁOSZENIE ZMIANY  SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (druk PB-18)

 1. Wniosek zgłoszenie zamiaru zmiany  sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (druk PB-18),
 2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5),
 3. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 4. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 5. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
 6. zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,lub kopię takiej ekspertyzy;
 8. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii;
 9. w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  – zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Opłacie nie podlega zgłoszenie bez projektu.

Wykaz opłat skarbowych za zgłoszenie z projektem zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy a dowód wpłaty dołącza się do wniosku - Urząd Gminy i Miasta Goleniów, Nr konta: 90102047950000980203509304

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie (ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenia zamiaru budowy / wykonywania robót budowlanych bez projektu lub zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych z projektem rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozpatrywane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa.

Inne informacje

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) - w miejscu, w którym obiekt taki istnieje.
 • roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5 - "Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie".

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego lub prowadzenie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia może być nałożony (w drodze decyzji), jeśli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast zgłoszenia wymagają roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (zarówno do wniosku o pozwolenie jak i do zgłoszenia -  należy dołączyć pozwolenie Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego  Konserwatora Zabytków (w Szczecinie) wg przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych (możliwych zgłoszeniem) może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1, 72-100 Goleniów, reprezentowane przez Starostę Goleniowskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 91 471 02 05; fax – 91 471 02 00, e-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-goleniowski.pl lub tel./fax 91 407 25 68

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którym jest rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o pozwolenie na rozbiórkę albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wydanie rozstrzygnięcia  w takich sprawach, oraz rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych; a także w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Wytworzył:
Tatiana Korecka
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-05 15:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-12-19 11:43:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki