Sekretarz Powiatu Goleniowskiego

 

 


Funkcję Sekretarza Powiatu Goleniowskiego sprawuje - Anna Stępień - Buryszek

Telefon:

Tel. (091) 471 02 20, pokój 315.Sekretarz Powiatu zapewnia warunki sprawnego działania Starostwa i realizuje następujące zadania:

 

1) podejmowanie czynności kierownika starostwa pod nieobecność starosty i wicestarosty,
2) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektów aktów regulujących strukturę wewnętrzną i zasady działania starostwa,
3) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w starostwie, w tym procedur wewnętrznych i instrukcji kancelaryjnej,
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał zarządu przez komórki organizacyjne starostwa,
5) zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
6) organizowanie pracy starostwa i koordynacja działań wydziałów,
7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie upoważnień wydanych przez starostę,
8) koordynowanie współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu,
9) koordynowanie i nadzorowanie działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych,
10) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i doskonaleniem kadr starostwa,
11) koordynowanie spraw związanych z organizacją wyborów samorządowych i referendów,
12) współdziałanie z Radą Powiatu i jej komisjami w zakresie swojego działania,
13) nadzór nad terminowym przygotowywaniem przez merytoryczne komórki odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych,
14) koordynowanie kontroli zarządczej,
15) wykonywanie obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych,
16) administrowanie zaliczką stałą w wysokości ustalonej przez zarząd oraz kartami do rachunku starostwa,
17) realizowanie funkcyjnych zadań obronnych ujętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu (POFPw)” i Dokumentacji głównego stanowiska kierowania (GSK) Starosty Goleniowskiego”, w tym w szczególności za rozwinięcie Stanowiska Kierowania Starosty,
18) uczestniczenie w kierowaniu akcją kurierską prowadzoną na terenie powiatu zgodnie z „Planem akcji kurierskiej Powiatu Goleniowskiego” oraz współdziałanie z odpowiednim Wojskowym Komendantem Uzupełnień,
19) uczestniczenie w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
20) wykonywanie innych zadań i czynności przewidzianych przepisami prawa, wynikających z poleceń lub upoważnień starosty,
21) Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

  1. Biura Rady Powiatu,

  2. Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa,

  3. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

  4. Archiwum Zakładowego.

 

Wytworzył:
Daniel Rutkowski
Udostępnił:
Rutkowski Daniel
(2003-06-24 13:35:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Jerzy
(2019-01-02 15:06:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki