Skarbnik Powiatu Goleniowskiego

Funkcję Skarbnika Powiatu Goleniowskiego sprawuje - Zbigniew Mazur

Telefon:

Tel. (91) 471 02 10, pok. 109


Do zadań Skarbnika - Głównego Księgowego Budżetu należy wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw, a w szczególności:

 

1) nadzorowanie pracy głównego księgowego starostwa oraz referatu budżetu, planowania i analiz oraz Wydziału Finansowego w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości starostwa,
3) dysponowanie środkami płatniczymi oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) nadzór nad kontrolą operacji gospodarczych i finansowych i ich zgodności z planem finansowym,
5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu, w tym sporządzania projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących zmian budżetu i wieloletniego planu finansowego,
6) nadzorowanie rozliczania dotacji,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
8) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu powiatu,
9) współdziałanie w opracowywaniu budżetu w zakresie swojego działania,
10) nadzór nad tworzeniem przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej powiatu,
11) sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
12) nadzorowanie prac związanych ze sporządzeniem okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu, o sytuacji finansowej powiatu i zgłaszanie wniosków Zarządowi Powiatu,
13) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne powiatu,
14) realizacja polityki finansowej powiatu,
15) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i informacji dotyczących wykonania budżetu,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń starosty,
17) skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Budżetu, Planowania i Analiz oraz Wydziału Finansowego przy pomocy głównego księgowego starostwa.


 

Wytworzył:
Daniel Rutkowski
Udostępnił:
Rutkowski Daniel
(2003-06-24 13:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutkowski Daniel
(2015-03-03 13:14:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki