Starosta Goleniowskiego

 

Funkcję Starosty Goleniowskiego sprawuje - Tomasz Stanisławski

 

Telefon:

Sekretariat, pokój 121, tel. (91) 471-02-05, Fax. (91) 471-02-00

 

Do zadań i kompetencji Starosty jako kierownika starostwa należy, w szczególności:

 1. reprezentowanie powiatu na zewnątrz,

 2. organizowanie pracy Zarządu Powiatu i starostwa,

 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zwierzchnictwa wobec powiatowych służb, inspekcji i straży,

 4. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych,

 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 6. upoważnianie - wicestarosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji
  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 7. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 8. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w starostwie,

 9. wydawanie zarządzeń porządkujących sprawy organizacyjne starostwa,

 10. powoływanie stałych lub doraźnych zespołów do realizacji określonych zadań związanych z działalnością starostwa,

 11. współdziałanie z Radą Powiatu i jej komisjami w zakresie swojego działania,

 12. występowanie do Rady Powiatu z wnioskami o powołanie i odwołanie skarbnika, wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych do kompetencji starosty ustawami, uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wynikających z niniejszego regulaminu.

 13. starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 1. Audytora Wewnętrznego,

 2. Biura Prawnego,

 3. Geodety Powiatowego,

 4. Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 5. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 6. Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

 7. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 8. Referat Promocji i Współpracy,

 9. Stanowiska ds. Zarządzania Ruchem na Drogach,

 10. Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

 11. Wydziału Oświaty i Sportu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rutkowski Daniel
(2003-06-18 12:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Jerzy
(2019-01-02 14:57:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki