Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Goleniowie na rok 2023-2025

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLENIOWIE NA ROK 2023-2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania
wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-
komunikacyjna

Koordynator / Zespół ds. Dostępności

1. Przystosowanie podłoża, w szczególności schodów poprzez zastosowanie oznaczeń fakturowych w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie

2. Opracowanie procedury wstępu do obiektu osób z psem asystującym i przeszkolenie wskazanych osób z
zasad postepowania z psem asystującym
3. Oznaczenie wejścia do budynku tabliczką informującą o możliwości wejścia osoby z psem asystującym
4. Opracowanie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
5. Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za ewakuację z zasad ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

6. Zakup materaca do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
7. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Starostwa w sposób wizualny lub wizualno-dźwiękowy.
8. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Starostwa w postaci nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
9. Zakup piktogramów do oznaczenia pomieszczeń

10. Umieszczenie informacji przed wejściem do Starostwa o możliwości skorzystania z przywołania pracownika do pomocy

11. Oznaczenie stref niebezpiecznych (szyb, początków i końców stopnic)

12. Oznaczenie świetlne dróg ewakuacji w budynku Starostwa

13. Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego

14. Podjęcie działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego budowy windy w budynku Starostwa

2023-2025

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Koordynator / Zespół ds. Dostępności

1. Dostosowywanie wszystkich dokumentów elektronicznych umieszczanych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2. Dostosowanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie, do różnych rozmiarów ekranu, w tym do ekranów telefonów komórkowych
3. Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej Starostwa

Działanie ciągłe w całym okresie realizacji

 

2

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze  względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno -
komunikacyjne (techniczne i prawne) oraz w zakresie zapewnienia alternatywnego
sposobu dostępu do elementu strony BIP i strony internetowej lub aplikacji mobilnej w przypadku
braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej.

Koordynator / Zespół ds. Dostępności

Określenie zasad dostępu alternatywnego,
monitoring przypadków zapewnienia
dostępu alternatywnego.

Działanie ciągłe w całym okresie realizacji

3

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności na stronie internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie

Koordynator / Zespół ds. Dostępności

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych „Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz
niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową”

Minimum raz w roku

4

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług
świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie w zakresie
dostępności:
− architektonicznej,
− informacyjno-komunikacyjnej,
− cyfrowej.
Monitorowanie działalności
Starostwa w tym zakresie.

Koordynator / Zespół ds. Dostępności

 1. Podejmowanie różnego rodzaju działań
  w zależności od potrzeb.
 2. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z urzędem.
 3. Przyjmowanie i analiza informacji o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 29 ustawy
  o zapewnieniu dostępności osobom ze
  szczególnymi potrzebami.
 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków
  o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 30 ustawy o zapewnieniu dostępności
  osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5. Przyjmowanie i rozpatrywanie żądań o zapewnienie dostępności wskazanej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, o których mowa w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 6. Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników urzędu.
 7. Podejmowanie działań mających na celu
  usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Działanie ciągłe w całym okresie realizacji

5

Określenie działań w zakresie
poprawy dostępności:
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjne

 

 1. Opracowanie harmonogramu proponowanych działań na kolejne lata na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej
  i informacyjno-komunikacyjnej, uwzględniającego przybliżone koszty oraz sposób realizacji.
 2. Przedłożenie harmonogramu Staroście Goleniowskiemu

 

6

Opracowanie oraz przedłożenie do zatwierdzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na kolejne
lata

 

 1. Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Zatwierdzenie przez Starostę Goleniowskiego działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Publikacja planu działania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie

 

 

Opracowała:                                                                                                         Data zatwierdzenia dokumentu: 17.04.2023 r.
Koordynator do spraw dostępności                                                               

Anna Stępień-Buryszek                                                                                      Zatwierdził: Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski                             

 

Wytworzył:
Anna Stępień-Buryszek
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2023-06-23 12:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-06-23 12:43:13)